Τρόπος εκπλήρωσης της εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας και της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας

49.(1) Η εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, με την ανάθεση στον αντιρρησία συνείδησης καθηκόντων και απονομή ειδικοτήτων, που δεν συνεπάγονται τη χρήση ή την εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

(2) Η εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο του κάθε φορέα και συνίσταται στην παροχή από τον αντιρρησία συνείδησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ή στην εκτέλεση καθηκόντων που υπηρετούν το κοινό και κατά προτεραιότητα τον κοινωνικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.

(3) Το Σεπτέμβριο κάθε έτους, το Υπουργείο Άμυνας προσκαλεί τις υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα να δηλώσουν, αν επιθυμούν, να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία και πόσα άτομα δύνανται να απασχολήσουν, καθώς και τα καθήκοντα που θα εκτελούν.

(4) Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα δεν προσφέρουν θέσεις αντίστοιχες με τις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 50, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να καθορίζει τους φορείς εκπλήρωσης της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας και οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται να συμμορφωθούν ανάλογα.