Αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης

50.(1) Ο τύπος της αίτησης ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, η προθεσμία κατάθεσής τους, η διαδικασία κατάταξης των υπόχρεων για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των σχετικών με τους αντιρρησίες συνείδησης διατάξεων, καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, μαζί με τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία της Δύναμης.

(3) Αίτηση ενδιαφερόμενου, που δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και αυτός έχει υποχρέωση κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή εφεδρικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση.