Αναγνώριση ενδιαφερόμενου ως αντιρρησία συνείδησης

51. Η αναγνώριση ενδιαφερόμενου ως αντιρρησία συνείδησης και η κατάταξή του στη Δύναμη για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή η διάθεσή του σε φορέα του δημοσίου τομέα για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 50, 52 και 53 του παρόντος Νόμου.