Αδίκημα ανυποταξίας

67. Όποιος, χωρίς εύλογη αιτία, το βάρος αποδείξεως της οποίας βαρύνει τον ίδιο, παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απόφαση ή διαταγή κλήσεως, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για κατάταξη ή υπηρεσία στη Δύναμη, διαπράττει το αδίκημα της ανυποταξίας και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.