Χρόνος πραγματικής θητείας

40.(1) Ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων υπηρετούν στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας τους, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών καταστάσεων:

(α) Άγνοιας ή λιποταξίας·

(β) πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των πενήντα (50) ημερών:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή ειδικοί λόγοι, να μειώνει εν όλω ή εν μέρει το μη λογιζόμενο ως χρόνο θητείας χρόνο έκτισης πειθαρχικής ποινής φυλάκισης που είναι πέραν των πενήντα (50) ημερών, με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής εκ μέρους του αιτιολογημένης αίτησης στη μονάδα του·

(γ) προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση·

(δ) άδειας απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 39.

(2) Η ημέρα κατάταξης στη Δύναμη υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας, ενώ η ημέρα απόλυσης, οριστικής ή προσωρινής, δεν υπολογίζεται και είναι η αμέσως επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της θητείας.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως χρόνος θητείας υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για όσους η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα:

Νοείται ότι, όσων η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται με δική τους υπαιτιότητα, υποχρεούνται να εκτελέσουν το υπόλοιπο της θητείας τους, αφού υπολογισθεί το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους ως χρόνος θητείας κατά το ήμισυ (1/2).

(4) Ο χρόνος της ειδικής στρατιωτικής θητείας που εκπληρώνεται λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά τα δύο τρίτα (2/3), για όσους οπλίτες επανεντάσσονται στους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας, μετά από απόφαση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου.

(5) Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.