Πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας

31. Ο Υπουργός, με διάταγμά του, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει -

(α) σε Πίνακα, τα νοσήματα, τις παθήσεις και βλάβες της υγείας με την αντίστοιχη ένδειξη για τη σωματική ικανότητα, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 30, και

(β) τη διαδικασία για την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, από τις αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30, υγειονομικές επιτροπές, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.