Επιτροπή Κατάταξης

32.(1) Η Επιτροπή Κατάταξης είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α) έναν αξιωματικό του Στρατού, που αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος κατέχει βαθμό Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη ή Συνταγματάρχη και υπηρετεί στο προϊστάμενο κλιμάκιο της μονάδας κατάταξης, η οποία καθορίζεται δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28. και

(β) δύο (2) ιατρούς, του Υγειονομικού Σώματος της Δύναμης ή/και του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα:

Νοείται ότι οι ιατροί του ιδιωτικού τομέα δυνατόν να διορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Κατάταξης, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατόν να διοριστούν ως μέλη ιατροί του Υγειονομικού Σώματος Δύναμης ή του δημόσιου τομέα.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κατάταξης, καθώς και αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής, διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή/και του Αρχηγού ή/και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής Κατάταξης εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης, που διορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(4) Επιτροπή Κατάταξης δύναται να λειτουργεί σε κάθε επαρχία της Δημοκρατίας για την εξέταση των στρατευσίμων που καλούνται για κατάταξη στη Δύναμη, σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κατάταξης αδυνατεί να λάβει απόφαση για την ικανότητα οποιουδήποτε στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού ή υπάρχει διαφωνία στη λήψη απόφασης ή ο στρατεύσιμος ή ο εθνοφρουρός αμφισβητεί την απόφαση της Επιτροπής, αυτός παραπέμπεται από την Επιτροπή Κατάταξης στην Ε.Ε.Σ.Ι ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι., για εξέταση της ικανότητάς του.