Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας

33.(1) Η Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Ε.Ε.Σ.Ι.) είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από τρεις αξιωματικούς ιατρούς της Δύναμης, που διορίζονται από τον Υπουργό, μαζί με αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό.

(2) Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.Ι. είναι ανώτερος αξιωματικός ιατρός της Δύναμης και, σε περίπτωση ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος απ' αυτούς.

(3) Καθήκοντα γραμματέα της Ε.Ε.Σ.Ι. εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης, που ορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό.

(4) Η Ε.Ε.Σ.Ι. διορίζεται για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της.

(5) Η Ε.Ε.Σ.Ι. έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ή επανεξετάζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη σωματική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που παραπέμπεται σ' αυτήν από -

(α) την Επιτροπή Κατάταξης,

(α1)  την Ε.Ε.Ψ.Ι., ή

(β) το διοικητή της μονάδας εθνοφρουρού ή εφέδρου, κατά τη διάρκεια που αυτός εκπληρώνει στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη, ή

(γ) το διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, για αντιρρησία συνείδησης που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ή

(δ) τον Υπουργό ή τον Αρχηγό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης ή της Ε.Ε.Σ.Ι. στηρίχθηκε σε ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι δεν δικαιολογείται λόγω μεταβληθεισών συνθηκών.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), για την επανεξέταση από την Ε.Ε.Σ.Ι. οποιουδήποτε προσώπου, για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασής του, εκτός αν η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται με κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή νοσηλεία.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6), οι στρατεύσιμοι που τελούν σε αναβολή κατάταξης με απόφαση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου, που προβλέπεται στο άρθρο 34 για προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη σωματική ικανότητά τους, μετά την επανακατάταξή τους στη Δύναμη, εξετάζονται από την Ε.Ε.Σ.Ι.

(8) Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Σ.Ι αδυνατεί να λάβει απόφαση για τη σωματική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραπέμπει το εν λόγω πρόσωπο στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση της σωματικής του ικανότητας.

(9) Η Ε.Ε.Σ.Ι., κατά την εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, δύναται να ζητά τη συνδρομή ή συμβουλή οποιουδήποτε ειδικού ιατρού, αν κρίνει τούτο αναγκαίο.