Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας

33Α.-(1) Η Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (Ε.Ε.Ψ.Ι.) είναι τριμελής, περιλαμβανομένου του Προέδρου της και αποτελείται από τρείς (3) ψυχιάτρους του δημοσίου και/ή του ιδιωτικού τομέα και/ή του Υγειονομικού Σώματος της Δύναμης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή του Αρχηγού, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ι. εξαιρείται από τη διαδικασία εξέτασης και λήψης απόφασης σε σχέση με πρόσωπο για το οποίο παρείχε ο ίδιος ή μέλος γνωμάτευση ή είχε συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία για λήψη απόφασης παραπομπής του εν λόγω προσώπου στην Ε.Ε.Ψ.Ι., δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε.Ψ.Ι αναπληρώνονται, σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιαδήποτε αιτία ή εξαίρεσή τους δυνάμει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, από πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή του Αρχηγού, ανάλογα με την περίπτωση.

(3)  Η διάρκεια της θητείας και οι όροι διορισμού του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Ψ.Ι. και των προσώπων που τους αναπληρώνουν, καθώς και οι όροι αντικατάστασης του Προέδρου και των μελών της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

(4) Καθήκοντα γραμματέα της Ε.Ε.Ψ.Ι. εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης που δεν είναι μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ι., ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(5) Η Ε.Ε.Ψ.Ι. έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, επανεξετάζει και αποφασίζει, με βάση τον Πίνακα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 31, και, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από την εν λόγω Επιτροπή, με βάση ψυχοδιαγνωστικά κριτήρια, την ψυχική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που παραπέμπεται σε αυτήν από-

(α) Την Επιτροπή Κατάταξης,

(β) την Ε.Ε.Σ.Ι.,

(γ) τον Διοικητή της μονάδας εθνοφρουρού ή εφέδρου, καθόσον αυτός εκπληρώνει στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη,

(δ) τον Διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου για αντιρρησία συνείδησης που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ή

(ε) τον Υπουργό ή τον Αρχηγό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης, της Ε.Ε.Σ.Ι ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. στηρίχθηκε σε ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι οι περιστάσεις επί των οποίων αυτή βασίστηκε μεταβλήθηκαν.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), για την επανεξέταση από την Ε.Ε.Ψ.Ι. οποιουδήποτε προσώπου για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασής του, εκτός αν η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται με κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6), οι στρατεύσιμοι που τελούν σε αναβολή κατάταξης με απόφαση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 34, για προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ψυχική ικανότητά τους, μετά την επανακατάταξή τους στη Δύναμη, εξετάζονται από την Ε.Ε.Ψ.Ι.

(8) Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Ψ.Ι. αδυνατεί να λάβει απόφαση για την ψυχική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραπέμπει το εν λόγω πρόσωπο στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση της ικανότητάς του.

(9) Η Ε.Ε.Ψ.Ι., κατά την εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, δύναται να ζητά τη συνδρομή ή συμβουλή οποιουδήποτε ειδικού επιστήμονα και/ή την παρουσία του θεράποντος ιατρού του εξεταζομένου, αν κρίνει τούτο αναγκαίο ή μετά από αίτημα του εξεταζομένου.