Ειδικό Ιατροσυμβούλιο

34.(1) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο είναι τριμελές, περιλαμβανομένου και του προέδρου του, και αποτελείται από κυβερνητικούς ιατρούς, ή δύο (2) κυβερνητικούς ιατρούς και ένα αξιωματικό ιατρό, που διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας ή τον Αρχηγό, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ή επανεξετάζει, ανάλογα με την περίπτωση, την ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που παραπέμπεται σ’ αυτό από -

(α) την Ε.Ε.Σ.Ι, ή την Ε.Ε.Ψ.Ι. ή

(β) τον Υπουργό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι απόφαση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου στηρίχθηκε σε ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι δεν δικαιολογείται λόγω μεταβληθεισών συνθηκών, ή όταν σχετική απόφαση του Υπουργού δικαιολογείται από έκθεση που υποβάλλει η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, ή

(γ) το διοικητή της μονάδας εθνοφρουρού ή εφέδρου, ο οποίος, με σχετικό αίτημά του, επικαλείται ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λήφθηκε η απόφαση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς, ή

(δ) το διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, για αντιρρησία συνείδησης που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

(3) Για την εξέταση ή επανεξέταση από το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο οποιουδήποτε προσώπου, για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασής του, εκτός αν η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται από κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή νοσηλεία.