Υποκατάστατη υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία

35. Ο Υπουργός, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τη διαδικασία υποκατάστατης υγειονομικής εξέτασης των προσώπων που καλούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη στη Δύναμη ή εκπληρώνουν στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίοι, με αίτημά τους, επικαλούνται ότι για λόγους υγείας αδυνατούν να μετακινηθούν και παρουσιασθούν στις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, καθώς και όσων πάσχουν από νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους αντιρρησίες συνείδησης.