Επιπτώσεις μη παρουσίασης στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο

36. Όποιος καλείται να παρουσιασθεί στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για επανεξέταση της ικανότητάς του, σε περίπτωση που παραλείψει να παρουσιασθεί, θεωρείται ικανός κατηγορίας πρώτης (Ι/1) και υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από την καθορισθείσα ημερομηνία επανεξέτασης της ικανότητάς του, να καταταγεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της θητείας του ή για εφεδρική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, εάν το ως άνω πρόσωπο κλήθηκε να παρουσιασθεί στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση της ικανότητάς του, μετά από αίτημά του, η αρχική αξιολόγηση της ικανότητάς του παραμένει ως είχε.