Ειδική Επιτροπή Ελέγχου

37.(1) Καθιδρύεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει αρμοδιότητα να διερευνά κατά πόσο οι αποφάσεις της Επιτροπής Κατάταξης ή της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. συνάδουν με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και του Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

(2) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από δύο ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς της Δύναμης, και ένα αξιωματικό ιατρό ή κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό ή ιδιώτη ιατρό.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό ή το Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι δεν δύναται να διορισθεί μέλος της εν λόγω Επιτροπής πρόσωπο που διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Κατάταξης ή της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι.

(4) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου διορίζεται για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της.

(5) Ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το διορισμό του.

(6) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση και ειδική, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Υπουργός, για συγκεκριμένη περίπτωση.