Εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

38.(1) Η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, περιλαμβανομένης και της ειδικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας, εκπληρώνεται αποκλειστικά σε μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Οι μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, στις οποίες εκπληρώνεται η ειδική στρατιωτική θητεία, που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 19, τα καθήκοντα που θα εκτελούν όσοι εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(3) Σε περίπτωση που αδέλφια εκπληρώνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, αυτοί θα εκπληρώνουν τη θητεία τους στη φρουρά προτίμησής τους και στην ίδια μονάδα και στρατόπεδο.