Επιτροπή Κατάταξης

32.(1) Η Επιτροπή Κατάταξης είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α) έναν αξιωματικό του Στρατού, που αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος κατέχει βαθμό Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη ή Συνταγματάρχη και υπηρετεί στο προϊστάμενο κλιμάκιο της μονάδας κατάταξης, η οποία καθορίζεται δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28. και

(β) δύο (2) αξιωματικούς ιατρούς της Δύναμης.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κατάταξης, καθώς και αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής, διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(3) Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής Κατάταξης εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης, που διορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(4) Η Επιτροπή Κατάταξης λειτουργεί σε κάθε μονάδα κατάταξης και εξετάζει τους στρατεύσιμους που προσέρχονται για κατάταξη στη Δύναμη.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κατάταξης αδυνατεί να λάβει απόφαση για την ικανότητα οποιουδήποτε εθνοφρουρού ή υπάρχει διαφωνία στη λήψη απόφασης ή ο εθνοφρουρός αμφισβητεί την απόφαση της Επιτροπής, αυτός παραπέμπεται από την Επιτροπή Κατάταξης στην Ε.Ε.Σ.Ι ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι., για εξέταση της ικανότητάς του.