Πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας

31. Ο Υπουργός, με διάταγμά του, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει -

(α) Σε Πίνακα, τα νοσήματα, τις παθήσεις και βλάβες της υγείας με την αντίστοιχη ένδειξη-

(i) για την ικανότητα, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 30·

(ii) για τη δυνατότητα χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας για λόγους υγείας, κατά έτος ή εξάμηνο ή τρίμηνο σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) και παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 24·

(iii) για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας· και

(β) τη διαδικασία για την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, από τις αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30, υγειονομικές επιτροπές, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.