Εξέταση της σωματικής ικανότητας ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης

52.(1) Κάθε στρατολογικό γραφείο, αμέσως μετά την παραλαβή αίτησης ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον παραπέμπει στην Ε.Ε.Σ.Ι., που προβλέπεται στο άρθρο 33, για εξέταση της σωματικής του ικανότητας.

(2) Όσοι από τους εξετασθέντες, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κρίνονται ως -

(α) ικανοί για στράτευση, παραπέμπονται στην Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 53·

(β) ακατάλληλοι για στράτευση απολύονται, όπως προνοείται στο άρθρο 41, και

(γ) έχοντες ανάγκη να τύχουν αναβολής κατάταξης, τυγχάνουν τέτοιας αναβολής και η διαδικασία αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης τερματίζεται.

(3) Η αίτηση ενδιαφερόμενου, ο οποίος δεν παρουσιάζεται, για οποιοδήποτε λόγο, στην Ε.Ε.Σ.Ι. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραπομπής του, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και αυτός έχει υποχρέωση κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας, εκτός εάν η μη παρουσίασή του δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, οπόταν καλείται εκ νέου για εξέταση της σωματικής του ικανότητας.

(4) Η Ε.Ε.Σ.Ι., αμέσως μετά την εξέταση των παραπεμφθέντων σ’ αυτήν, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποστέλλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης αντίγραφα των γνωματεύσεών της και το ενημερώνει εγγράφως για όσους από τους παραπεμφθέντες δεν παρουσιάσθηκαν.

(5) Η αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, τη γνωμάτευση της Ε.Ε.Σ.Ι. και πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου του ενδιαφερόμενου, αποστέλλονται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της εν λόγω γνωμάτευσης.

(6) Στρατεύσιμος, για τον οποίο υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, σύμφωνα με το εδάφιο (5), παραμένει νόμιμα εκτός της Δύναμης, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί σ’ αυτήν, ή να αναλάβει υπηρεσία σε φορέα του δημόσιου τομέα, είτε λόγω απόρριψης του αιτήματός του, είτε λόγω ένταξής του στους υπόχρεους εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, στον εν λόγω στρατεύσιμο δεν παρέχεται οποιαδήποτε παράταση της εκτός της Δύναμης παραμονής του, εκτός για λόγους υγείας, φυλάκισης ή κράτησης.