Κανονισμοί

71.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό ρύθμισης ή καθορισμού δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Πρόσληψη στρατιωτικού προσωπικού στη Δύναμη,

(β) ιεραρχία, αρχαιότητα και προαγωγές,

(γ) άδειες και ώρες εργασίας,

(δ) χορηγήματα, επιδόματα και συντάξεις σε εθνοφρουρούς,

(ε) υλικά της Δύναμης,

(στ) στολές και εξαρτύσεις,

(ζ) ευημερία εθνοφρουρών,

(η) απονομή μεταλλίων, διαμνημονεύσεων και ηθικών αμοιβών,

(θ) πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικά συμβούλια και πειθαρχική διαδικασία,

(θ1) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία ΚΨΜ, και

(ι) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται ή πρέπει να καθοριστεί.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προνοούν για την αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών:

Νοείται ότι, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) δεν δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.