Υποχρεώσεις εργοδοτών

72.(1) Στρατεύσιμος, ο οποίος καλείται για κατάταξη στη Δύναμη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, για εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας και ο οποίος εργάζεται σε τακτική απασχόληση σε εργοδότη, η απασχόλησή του δεν διακόπτεται, αλλά αναστέλλεται, για όσο χρόνο διαρκεί η υπηρεσία του στη Δύναμη.

(2) Αν ο στρατεύσιμος, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εντός ενός μηνός από την απόλυσή του από τη Δύναμη, ζητήσει από τον εργοδότη του να συνεχίσει την απασχόλησή του, τότε αυτός υποχρεούται να τον εντάξει στην ίδια απασχόληση ή σε παρόμοια απασχόληση, της οποίας οι όροι δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους όρους που εργαζόταν, προτού καταταγεί στη Δύναμη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απασχόληση, πριν από την κατάταξη, ήταν αορίστου διάρκειας, η επαναπρόσληψη δεν μπορεί να είναι για χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι (6) μηνών.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«τακτική απασχόληση» σημαίνει εργοδότηση σε μόνιμη θέση ή εργοδότηση σε προσωρινή θέση που έχει διαρκέσει πέραν των έξι (6) μηνών.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και σε σχέση με κάθε πρόσωπο που υπηρετεί εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη, και, επιπρόσθετα ο εργοδότης, είτε πρόκειται για τακτική είτε για προσωρινή είτε για ημερήσια απασχόληση του προσώπου αυτού, υποχρεούται όπως καταβάλλει στο εν λόγω πρόσωπο το μισθό ή τα ημερομίσθιά του για την περίοδο της υπηρεσίας του στη Δύναμη, προστιθέμενων και τριών (3) ωρών μετά τη λήξη της εν λόγω υπηρεσίας, εφόσον οι ώρες αυτές εμπίπτουν στο ωράριο εργασίας του, τις οποίες ο εργοδότης, προς διευκόλυνση του εργοδοτουμένου, υποχρεούται να θεωρεί ως εργασθείσες ώρες.