Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Φυγοστρατίας

73. (1) Καθιδρύεται Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Φυγοστρατίας, η οποία έχει αρμοδιότητα να μελετά το θέμα της φυγοστρατίας και να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εισηγήσεις αναφορικά με τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φυγοστρατίας.

(2) Η Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Φυγοστρατίας είναι δεκαμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α) τον Υπουργό Άμυνας, ως Πρόεδρο·

(β) τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων·

(γ) τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Υπουργό Υγείας ή εκπρόσωπό του·

(στ) τον Αρχηγό της Δύναμης·

(ζ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας·

(η) τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(θ) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου· και

(ι) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.