Κατάργηση και διαφύλαξη

74.(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί της Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 2008, καταργούνται.

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Αποφάσεις και οι Γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν με βάση τους καταργηθέντες νόμους, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τον παρόντα Νόμο.

(3) Κάθε εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή τον Αρχηγό ή άλλη αρχή, με βάση τους καταργηθέντες νόμους ή τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν με βάση αυτούς, λογίζεται ότι έγιναν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.