Περιορισμοί αναχώρησης από τη Δημοκρατία

70.(1) Απαγορεύεται η αναχώρηση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε στρατεύσιμου που έχει κληθεί για κατάταξη στη Δύναμη δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός μετά από ειδική άδεια του Υπουργού.

(2) Ο Υπουργός δύναται να απαγορεύσει την αναχώρηση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του, εάν κρίνει ότι η αναχώρηση του εν λόγω πολίτη αποσκοπεί στην αποφυγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσής του στη Δύναμη.