Στερήσεις ανυποτάκτων και λιποτακτών

69.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, όποιος καταδικάζεται, δυνάμει του άρθρου 67, για το αδίκημα της ανυποταξίας, λόγω παράλειψης κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του ή παράλειψης παρουσίασης σε φορέα του δημόσιου τομέα για εκπλήρωση κοινωνικής θητείας, ή για το αδίκημα της λιποταξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων του 1964 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται -

(α) θεωρείται ότι έχει διαπράξει ατιμωτικό αδίκημα, κατά την έννοια του άρθρου 64 του Συντάγματος·

(β) δεν δικαιούται να εκλέγει ή να εκλέγεται στις εκλογές για ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας ή βουλευτών ή ευρωβουλευτών ή μελών δημοτικών ή κοινοτικών αρχών,

(γ) δεν δύναται να εξασφαλίσει άδεια άσκησης επαγγέλματος, δυνάμει των διατάξεων των περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμων του 2007 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, άδεια που χορηγήθηκε πριν από την καταδίκη, θεωρείται άκυρη και ανακαλείται από την ημερομηνία που η καταδίκη καθίσταται αμετάκλητη.

(2) Οι στερήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δεν ισχύουν, όταν ο επηρεαζόμενος εκπληρώσει την υποχρέωση στρατιωτικής του υπηρεσίας ή συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας του ή εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στους ανυπότακτους στρατεύσιμους δεν χορηγούνται οποιαδήποτε πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης.