Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος του 2011.