Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις οπλιτών

66. Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των οπλιτών που υπηρετούν στη Δύναμη για εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και αυτών που προσλαμβάνονται με σύμβαση, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6, διενεργούνται από τον Αρχηγό, με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης και σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης που καθορίζεται από τον ίδιο.