Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις οπλιτών

66.-(1) Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των οπλιτών διενεργούνται από τον Αρχηγό.

(2) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση και απόσπαση οπλίτη σε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης διενεργείται με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες και σύμφωνα με σύστημα  μοριοδότησης.

(3) Η απόσπαση οπλίτη δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες.