Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Δύναμης

14. Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Δύναμης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Στρατού, που αποσπώνται για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(β) οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, μη πολίτες της Δημοκρατίας, που τοποθετούνται στη Δύναμη δυνάμει του άρθρου 15·

(γ) οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, οι Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί και οι υπαξιωματικοί, που εκπληρώνουν τη θητεία τους στη Δύναμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, που προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6·

(ε) οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, που εκπληρώνουν εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.