Στρατιωτικό προσωπικό της Δύναμης, μη πολίτες της Δημοκρατίας

15.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό όπως, προς συμπλήρωση της στελέχωσης της Δύναμης και μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό και τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους, τοποθετεί στη Δύναμη αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες, επιπλέον των αναφερομένων στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6, μη πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι, κατά την κρίση του Υπουργού, είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση της Δύναμης.

(2) Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες, που τοποθετούνται στη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) έχουν όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουν οι λοιποί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και εθνοφρουροί της Δύναμης, ανάλογα με την περίπτωση·

(β) φέρουν επί της στολής τους διακριτικά της Δημοκρατίας ή της Δύναμης, όπως ήθελε ορίσει ο Υπουργός·

(γ) υπόκεινται, σε σχέση με την πειθαρχική ευθύνη, στους εκάστοτε ισχύοντες Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Εθνικής Φρουράς·

(δ) δεν υπόκεινται στις διατάξεις των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων του 1964 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται·

(ε) δεν θεωρούνται υπάλληλοι της Δημοκρατίας.