Μεταβατικές διατάξεις

77.(1) Όσοι κρίθηκαν ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, με βάση τις διατάξεις των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις των εν λόγω νόμων, ως εάν οι νόμοι αυτοί δεν είχαν καταργηθεί.

(2) Τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που δεν έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα και τα οποία, με βάση τις διατάξεις των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1960 μέχρι 2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, δεν είχαν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, εάν ανήκουν σε στρατολογικές κλάσεις που έχουν κληθεί για κατάταξη στη Δύναμη, δεν υπέχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, όσοι έφεδροι και εθνοφύλακες υπηρετούν στη Δύναμη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα αποδεσμεύονται σταδιακά από τη Δύναμη με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, ως ακολούθως:

(α) Όσοι συμπληρώνουν το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, αποδεσμεύονται κατά την ημερομηνία αυτή, και

(β) όσοι συμπληρώνουν το πεντηκοστό πρώτο (51ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, αποδεσμεύονται κατά την ημερομηνία αυτή.