Απαλλαγή από τη στράτευση στρατευσίμων που τελούν νόμιμα εκτός της Δύναμης

76. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να απαλλάσσει από τη στράτευση στρατεύσιμους, εφόσον του υποβάλουν σχετικό αίτημα, που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990 και τελούν νόμιμα εκτός της Δύναμης, μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει, με βάση τις διατάξεις των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, για αναγνώρισή τους ως αντιρρησιών συνείδησης.