Διακρίσεις της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

19.(1) Η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη διακρίνεται σε υποχρέωση θητείας, υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας και πρόσθετη υποχρέωση.

(2) Η θητεία στη Δύναμη διακρίνεται σε στρατιωτική θητεία, ειδική στρατιωτική θητεία και εναλλακτική στρατιωτική θητεία.

(3) Η εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη εκπληρώνεται απ' όσους ανήκουν στην εφεδρεία αυτής δυνάμει του άρθρου 43 και απ’ όσους καλούνται για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18.

(4) Η ειδική στρατιωτική θητεία στη Δύναμη εκπληρώνεται όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38, απ' όσους εθνοφρουρούς κρίνονται από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, ότι είναι ικανοί για εκπλήρωση τέτοιας θητείας, με βάση τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

(5) Η πρόσθετη υποχρέωση επιβάλλεται στις περιπτώσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 21.