Διάρκεια στρατιωτικής θητείας

20.(1) Οι στρατεύσιμοι υπέχουν υποχρέωση θητείας στη Δύναμη μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας τους.

(2) Η στρατιωτική θητεία στη Δύναμη δυνατόν να είναι πλήρης ή μειωμένη, όπως προνοείται στο εδάφιο (3).

(3) Η πλήρης στρατιωτική θητεία έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και η μειωμένη θητεία, ανάλογα με την περίπτωση, έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18), δεκατεσσάρων (14), έξι (6) και τριών (3) μηνών, όπως προνοείται στο άρθρο 21:

Νοείται ότι, η διάρκεια της θητείας -

(α) όσων αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης είναι προσαυξημένη, όπως προνοείται στο άρθρο 48, και

(β) όσων εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία, είναι ίση με εκείνη που οι ίδιοι θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, προσαυξημένη κατά οκτώ (8) μήνες.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού -

(α) να μειώνει τη διάρκεια της υποχρέωσης θητείας για ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες στρατευσίμων ή εθνοφρουρών, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή οι στρατιωτικές ανάγκες της Δημοκρατίας το επιτρέπουν ή επιβάλλουν τούτο λόγοι δημοσίου συμφέροντος:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε συνακόλουθες στρατολογικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση της διάρκειας της υποχρέωσης θητείας, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, ή

(β) να παρατείνει τη διάρκεια της υποχρέωσης θητείας στρατευσίμων ή εθνοφρουρών, σε περίοδο πολέμου ή επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης ή όταν οι στρατιωτικές ανάγκες της Δημοκρατίας το επιβάλλουν.