Υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

18.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και όσα πρόσωπα έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς κυπριακής καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτος (50ο) της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί την ύπαρξη της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμά του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καλεί για κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά κλάση ή κατηγορία ή ονομαστικά, πολίτες της Δημοκρατίας που έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους.

(3) Ο Υπουργός, με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει τη διαδικασία της πρόσκλησης και κατάταξης των καλουμένων με το διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όσοι, λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων, αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη και αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με το άρθρο 51, υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προνοείται στο άρθρο 49:

Νοείται ότι η εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία και η εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται έναντι της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη.