Ειδικός βαθμός επίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού

17. Στα πρόσωπα που προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 ή υπηρετούν στη Δύναμη δυνάμει της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (β) του άρθρου 22, καθώς και στους εφέδρους, δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση ο Αρχηγός, να απονέμεται, λόγω ειδικής μόρφωσης, προσόντων ή πείρας των εν λόγω προσώπων ή εφέδρων, ο ειδικός βαθμός του επίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού.