Άδειες εθνοφρουρών

39.(1) Στους εθνοφρουρούς που υπηρετούν στη Δύναμη, για εκπλήρωση της θητείας τους, δύνανται να χορηγούνται οι ακόλουθες άδειες απουσίας:

(α) Κανονική, διάρκειας δύο (2) ημερών για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, η οποία είναι υποχρεωτική και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή τμηματικά:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατόν να χορηγείται σε εθνοφρουρό κανονική άδεια και κατά τη διάρκεια της βασικής του εκπαίδευσης.

(β) Τιμητική, διάρκειας μέχρι είκοσι (20) ημερών, η οποία χορηγείται για διακεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της θητείας:

Νοείται ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, διακεκριμένη πράξη θεωρείται κάθε πράξη εθνοφρουρού, που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και υλικά της υπηρεσίας ή συνιστά αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύεται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση, καθώς και η διάκριση σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του εθνοφρουρού κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του, ή η διάκριση σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην τιμητική άδεια των είκοσι (20) ημερών συμπεριλαμβάνεται και άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία χορηγείται σε εθνοφρουρούς που συμπληρώνουν θητεία διάρκειας είκοσι (20) τουλάχιστον μηνών, χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης.

(γ) Αναρρωτική, διάρκειας μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για κάθε δώδεκα (12) πλήρεις μήνες πραγματικής θητείας, η οποία μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας μικρότερης διάρκειας και δεν μεταφέρεται:

Νοείται ότι, αναρρωτική άδεια που λαμβάνεται πέραν της δικαιούμενης δύναται να καλυφθεί με ισόχρονη κανονική άδεια που δεν έχει ληφθεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, για νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, που προκλήθηκε από την εκτέλεση υπηρεσίας, δύναται να χορηγείται αναρρωτική άδεια τέτοιας χρονικής διάρκειας ως ήθελε κριθεί αναγκαία, η οποία θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

(δ) Γονική, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών, με τη γέννηση κάθε τέκνου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανάλογα με την περίπτωση, να χορηγεί σε εθνοφρουρούς που συμμετέχουν σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία, ή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις αναγνωρισμένες από την αντίστοιχη Ηπειρωτική ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, επιπρόσθετη κανονική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημέρες, η οποία υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίοδο πολέμου, επιστράτευσης, έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης ή μείωσης της διάρκειας της υποχρέωσης θητείας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, να μειώνει, συγχωνεύει ή καταργεί τις ημέρες διάρκειας οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας απουσίας.

(4) Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης στους εθνοφρουρούς των αδειών απουσίας, που προνοούνται στα εδάφια (1) και (2), οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.