Διάρκεια εφεδρικής υπηρεσίας

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18, η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας στη Δύναμη δύναται να παραταθεί, κατά κλάση ή κατηγορία ή ειδικότητα ή τόπο καταγωγής ή τόπο διαμονής των εφέδρων και πέραν του πεντηκοστού (50ου) έτους της ηλικίας τους, ως ακολούθως:

(α) Σε περίοδο πολέμου ή επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόταση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση ο Αρχηγός, και

(β) με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, στις περιπτώσεις -

(i) προσώπων που ήταν μέλη του Στρατού και δεν ανήκουν πλέον στις τάξεις του μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον τους ζητηθεί και το αποδεχθούν·

(ii) δημοσίων υπαλλήλων και ωρομίσθιων του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένοι στη Δύναμη μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, εφόσον τους ζητηθεί και το αποδεχθούν·

(iii) πολιτών της Δημοκρατίας, οι οποίοι υποβάλλουν αίτημα για εθελοντική ένταξή τους στην Εθνοφυλακή της Δύναμης:

Νοείται ότι, δεν δύναται να παραταθεί ως ανωτέρω η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας οποιουδήποτε προσώπου εάν δεν το επιτρέπει η σωματική του ικανότητα.