Δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

23.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) και 5, από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη δικαιούνται απαλλαγής οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών της Δημοκρατίας:

(α) Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ως ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, με βάση τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31·

(β) όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε ισόβια φυλάκιση ή σε ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, που για τους στρατιωτικούς συνεπιφέρει καθαίρεση, σύμφωνα με τους περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμους του 1964 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(γ) οι αιχμάλωτοι πολέμου και οι θεωρούμενοι ως αιχμάλωτοι πολέμου, σύμφωνα με την περί Μεταχειρίσεως των Αιχμαλώτων Πολέμου Σύμβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, όπως αυτή εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα του περί των Συνθηκών της Γενεύης Κυρωτικού Νόμου του 1966, καθώς και οι όμηροι των δυνάμεων εισβολής κατά ή μετά την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, οι οποίοι κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού·

(δ) όσοι έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού·

(ε) ο πατέρας τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων ζώντων τέκνων, καθώς και ο πατέρας δύο (2) ανήλικων ζώντων τέκνων που είναι χήρος, εφόσον το επιθυμεί:

Νοείται ότι, εάν οι προϋποθέσεις απαλλαγής, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπλήρωση της θητείας, ο εν λόγω πατέρας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας·

(στ) ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός ή αδελφός προσώπου, το οποίο χαρακτηρίσθηκε, με βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως ανάπηρος, λόγω τραυμάτων ή κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχής που σχετίζεται άμεσα με την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας, εφόσον το επιθυμεί·

(ζ) τα τέκνα οικογένειας, των οποίων και οι δύο (2) γονείς δεν βρίσκονται στη ζωή, εκτός εάν τα εν λόγω τέκνα, με γραπτή δήλωσή τους, αποποιηθούν του δικαιώματός τους·

(η) όσοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία διάρκειας έξι (6) τουλάχιστον μηνών στις ένοπλες δυνάμεις ξένης χώρας, της οποίας είχαν επίσης την υπηκοότητα·

(θ) όσοι κατέχουν την κυπριακή και ελληνική υπηκοότητα και διέμεναν με την οικογένειά τους μόνιμα στην Ελλάδα για συνεχή χρονική περίοδο έξι (6) τουλάχιστον ετών και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους αυτής εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας:

Νοείται ότι, όσοι συμπλήρωσαν τη χρονική περίοδο της εξαετούς διαμονής τους στην Ελλάδα ενώ τελούσαν σε ανυποταξία, λόγω μη κατάταξής τους στη Δύναμη, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·

(ι) όσοι δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής και εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία στη χώρα καταγωγής τους, πριν την πολιτογράφησή τους ως πολιτών της Δημοκρατίας·

(ια) οι Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και οι Δικαστές οποιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

(ιβ) τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, εκτός εάν τα εν λόγω τέκνα, με γραπτή δήλωσή τους, αποποιηθούν του δικαιώματός τους.

(2) Όσοι εμπίπτουν στις παραγράφους (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (1), δεν δικαιούνται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας στη Δύναμη.

(3) Η απόφαση για την απαλλαγή όσων εμπίπτουν στο εδάφιο (1) λαμβάνεται, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότησή του, από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπό του.

(4) Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής, δυνάμει του εδαφίου (1), πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής από μέρους του δικαιούχου της σχετικής αίτησης.

(5) Σε περίοδο πολέμου, επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστέλλει την εφαρμογή διατάξεων του εδαφίου (1) ή να διακόπτει την απαλλαγή, για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες που καθορίζονται σ’ αυτό.

(6) Η διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής, δυνάμει του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπος κατάθεσής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.