Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

24.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη χορηγείται σε όσους -

(α) φοιτούν σε Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους·

(β) φοιτούν ή επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει εκάστοτε τον ανώτατο αριθμό των στρατευσίμων, στους οποίους θα χορηγείται αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας δυνάμει της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων αυτοί θα επιλέγονται·

(γ) έχουν αδελφό που υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της θητείας του, ο οποίος δεν τελεί σε λιποταξία, ή έχουν αδελφό, ο οποίος υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στη Δύναμη για εκπλήρωση της θητείας του και δεν τελεί σε ανυποταξία·

(δ) νοσηλεύονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού·

(ε) κρατούνται σε φυλακή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό·

(στ) κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας·

(ζ) αναχωρούν οικογενειακώς από τη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό σε ηλικία κάτω των δεκαέξι (16) ετών ή μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, κατόπιν ειδικής άδειας του Υπουργού, που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 70·

(η) υπηρετούν στο Στρατό ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας·

(θ) είναι ιερείς ή θρησκευτικοί λειτουργοί ή μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί αναγνωρισμένης θρησκείας, δόγματος ή σώματος·

(ι) επιλέχθηκαν για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού·

(ια) επιλέχθηκαν, με βάση την καθοριζόμενη διαδικασία, να αποτελέσουν μέρος του προσωπικού για σκοπούς πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών:

Νοείται ότι, σε όσους εμπίπτουν στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) χορηγείται αναβολή μόνο από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας, ενώ σε όσους εμπίπτουν στην παράγραφο (ια) χορηγείται αναβολή μόνο από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) αναβολή έχει την ακόλουθη διάρκεια:

(α) Όσων εμπίπτουν στις παραγράφους (α) και (β), μέχρι τη συμπλήρωση του βασικού κύκλου σπουδών τους ή τη διακοπή της φοίτησής τους·

(β) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (γ), μέχρι την ημερομηνία που ο εκτελών τη θητεία αδελφός συμπληρώσει το χρόνο της πραγματικής του θητείας:

Νοείται ότι, η διάρκεια της αναβολής μειώνεται ανάλογα, αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, υπαχθεί σε κατηγορία θητείας μικρότερης διάρκειας από αυτή που υπολογίσθηκε για τον καθορισμό της αρχικής διάρκειας της αναβολής·

(γ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (δ), μέχρι την ημερομηνία εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα·

(δ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (στ), μέχρι δύο (2) έτη συνολικά, η οποία χορηγείται τμηματικά, κατά έτος ή εξάμηνο ή τρίμηνο, όπως προνοείται στον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31·

(ε) όσων εμπίπτουν στις παραγράφους (ε), (ζ), (η) και (θ), μέχρι την ημερομηνία που παύουν να υφίστανται οι λόγοι της αναβολής·

(στ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (ι), μέχρι την ημερομηνία διακοπής της φοίτησής τους·

(ζ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (ια), για όσο χρόνο αποτελούν μέρος του προσωπικού που επιλέχθηκε για σκοπούς πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) αναβολή διακόπτεται -

(α) στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β), με αίτηση του δικαιούχου ή όταν διακοπή η φοίτηση·

(β) στην περίπτωση της παραγράφου (γ), με αίτηση του δικαιούχου ή, όταν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα τύχει αναβολής ή όταν ο ταυτόχρονα υποχρεούμενος για κατάταξη αδελφός δεν καταταγεί για οποιοδήποτε λόγο στη Δύναμη·

(γ) στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (η) και (θ), όταν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της αναβολής·

(δ) στην περίπτωση της παραγράφου (ζ), με αίτηση του δικαιούχου ή με τη διακοπή της μόνιμης διαμονής του στο εξωτερικό·

(ε) στην περίπτωση της παραγράφου (ι), όταν διακοπεί η φοίτηση.

(4) Η απόφαση για τη χορήγηση αναβολής σ' όσους εμπίπτουν στο εδάφιο (1) λαμβάνεται από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότησή του, από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπό του, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, εκτός από την περίπτωση προσωρινής αδυναμίας εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας για λόγους υγείας, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 26, να χορηγεί σε στρατεύσιμους αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, να χορηγεί την ως άνω αναβολή χωρίς εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος στρατεύσιμου και εφόσον δεν παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος παραπομπής της υπόθεσης του εν λόγω στρατεύσιμου στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να χορηγεί αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σε πολίτες της Δημοκρατίας, κατά κατηγορία ή άτομο, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημόσιου συμφέροντος, που αιτιολογούνται στην απόφαση.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε περίοδο πολέμου ή επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, με απόφασή του, να αναστέλλει τη χορήγηση αναβολής ή να διακόπτει την αναβολή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες των προσώπων που εμπίπτουν στα εδάφια (1), (5) και (6).

(8) Η διαδικασία χορήγησης αναβολής δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπος κατάθεσης των αιτήσεων, οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν αναβολή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.