Υποχρεώσεις όσων τυγχάνουν απαλλαγής ή αναβολής

25. Όποιος τυγχάνει, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαλλαγής ή αναβολής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, σε περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο του χορηγήθηκε η απαλλαγή ή η αναβολή παύει να υφίσταται, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης στο οποίο υπάγεται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο λόγος της απαλλαγής ή της αναβολής.