Συμβουλευτική Επιτροπή

26.(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις σε σχέση με αιτήματα στρατευσίμων για χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, ή αιτήματα εθνοφρουρών ή προσώπων που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία για οριστική ή προσωρινή απόλυσή τους, για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους, τα οποία παραπέμπονται σ' αυτήν από τον Υπουργό.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι πενταμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α)ένα νομικό λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

(β)ένα λειτουργό του Υπουργείου Άμυνας,

(γ)ένα λειτουργό του Γραφείου Ευημερίας, και

(δ)δύο ανώτερους αξιωματικούς του Στρατολογικού Σώματος.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό ή τον οικείο προϊστάμενό τους, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Καθήκοντα γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτελεί υπαξιωματικός ή λειτουργός του Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή διορίζεται για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το διορισμό του.

(6) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής να εκτελεί τα καθήκοντά του, ο Υπουργός διορίζει ένα από τα μέλη της να εκτελεί καθήκοντα προέδρου, για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα.

(7) Τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, περιλαμβανομένου του προέδρου, ή του ασκούντος καθήκοντα προέδρου, σύμφωνα με το εδάφιο (6), αποτελούν απαρτία.

(8) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

(9) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται.

(10) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να ζητήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία οποιουδήποτε αιτητή ενώπιόν της.

(11) Για κάθε υπόθεση που εξετάζει η Συμβουλευτική Επιτροπή τηρούνται από το γραμματέα αυτής πρακτικά, στα οποία αναγράφεται αιτιολογημένα η εισήγησή της και τα οποία, μετά την υπογραφή τους, υποβάλλονται στον Υπουργό.

(12) Ο Υπουργός, για κάθε υπόθεση που του υποβάλλεται, λαμβάνει την απόφασή του, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήψης των πρακτικών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.