Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των πολιτών της Δημοκρατίας

27.(1) Η καταγραφή των πολιτών της Δημοκρατίας στα στρατολογικά μητρώα γίνεται από τα στρατολογικά γραφεία της Δύναμης, με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και τους ονομαστικούς καταλόγους των μαθητών που αποστέλλονται στα εν λόγω γραφεία από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι Λυκειάρχες και Διευθυντές των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στα στρατολογικά γραφεία της Δύναμης οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται στα ληξιαρχικά και άλλα στοιχεία των πολιτών της Δημοκρατίας που επηρεάζουν τη στρατολογική τους κατάσταση.

(3) Η διαδικασία και ο τρόπος καταγραφής των πολιτών της Δημοκρατίας και η χειρόγραφη και μηχανογραφική στρατολογική παρακολούθησή τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τον Αρχηγό, η οποία γνωστοποιείται στους αρμόδιους, δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), λειτουργούς.

(4) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να συμπληρώσει και υποβάλει δήλωση στοιχείων, στην οποία να αναγράφει με ακρίβεια τα στοιχεία που καθορίζονται σε απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (5).

(5) Με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζονται -

(α) ο τύπος και ο τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων που προνοείται στο εδάφιο (4), τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτή, τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται, η προθεσμία και οι υπηρεσίες κατάθεσης της εν λόγω δήλωσης, και

(β) η διαδικασία τήρησης, διακίνησης και χειρόγραφης και μηχανογραφικής επεξεργασίας της δήλωσης στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

(6) Όποιος παραλείπει να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου, ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα, ή αναγράφει σ’ αυτή ανακριβή στοιχεία, ή καταθέτει ανακριβή δικαιολογητικά, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.