Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στη Δύναμη

28.(1) Η πρόσκληση των στρατευσίμων για κατάταξη στη Δύναμη ενεργείται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ανάλογα με τις ανάγκες της Δύναμης, η πρόσκληση των στρατευσίμων μπορεί να είναι ονομαστική ή γενική, να αφορά ολόκληρη την στρατολογική κλάση ή μέρος αυτής ή κατά περιφέρεια ή κατηγορία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με το διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) να απαλλάσσει από την πρόσκληση για κατάταξη στη Δύναμη οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία ή τάξη προσώπων, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημόσιου συμφέροντος, που αιτιολογούνται στο διάταγμα, και

(β) να επιτρέπει την εθελοντική κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση της θητείας τους, πολιτών της Δημοκρατίας που συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους.

(3) Για την εθελοντική κατάταξη όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) απαιτείται η υποβολή από μέρους τους έγγραφης δήλωσης της επιθυμίας τους, καθώς και συγκατάθεσης του γονέα ή κηδεμόνα τους:

Νοείται ότι τα ως άνω πρόσωπα, από την ημερομηνία της κατάταξής τους στη Δύναμη, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Όσοι πολίτες της Δημοκρατίας δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα στρατολογικά μητρώα και ανήκουν στην ίδια στρατολογική κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.

(5) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις μονάδες και ημερομηνίες κατάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για υλοποίηση της πρόσκλησης των στρατευσίμων.

(6) Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη στη Δύναμη υποχρεούνται να κατατάσσονται κατά την ημερομηνία ή μέσα στην προθεσμία και στη μονάδα κατάταξης που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (5).