Μειωμένη στρατιωτική θητεία

21.(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6), οι στρατεύσιμοι και οι εθνοφρουροί που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούνται μειωμένης στρατιωτικής θητείας:

(α) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών:

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο (10ο) έτος, όχι όμως το δέκατο τρίτο (13ο) έτος.

(β) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών:

(i) Ο μεγαλύτερος αδελφός από οικογένεια με τέσσερεις (4) ζώντες αδελφούς, καθώς και οι δύο (2) μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε (5) ή περισσότερους ζώντες αδελφούς·

(ii) όλα τα επόμενα αδέλφια δύο (2) αδελφών που υπηρέτησαν πλήρη θητεία·

(iii) ο μεγαλύτερος αδελφός από οικογένεια με πέντε (5) ζώντα τέκνα, οι δύο (2) μεγαλύτεροι αδελφοί από οικογένεια με έξι (6) ή επτά (7) ζώντα τέκνα, οι τρεις (3) μεγαλύτεροι αδελφοί από οικογένεια με οκτώ (8) ή εννέα (9) ζώντα τέκνα, καθώς και όλοι οι αδελφοί από οικογένεια με δέκα (10) ή περισσότερα ζώντα τέκνα·

(iv) οι υιοί θανόντος γονέα·

(v) τα άρρενα μη αναγνωρισθέντα τέκνα·

(vi) ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου·

(vii) ο δευτερότοκος και οι μικρότεροι από αυτόν υιοί προσώπου, το οποίο χαρακτηρίσθηκε, με βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως ανάπηρος, λόγω τραυμάτων ή κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχής που σχετίζεται άμεσα με την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(viii) ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός προσώπου που κρίθηκε από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, που προβλέπεται στους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως ανάπηρος και το ποσοστό ανικανότητάς του υπερβαίνει το 49%·

(ix) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα πριν από τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης ή εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών·

(x) οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο τρίτο (13ο) έτος, όχι όμως το δέκατο όγδοο (18ο) έτος.

(xi) ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός οικογένειας της οποίας και οι δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία που τους καθιστά πλήρως ανίκανους για εργασία.

(γ) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας έξι (6) μηνών:

(i) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων·

(ii) τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, εφόσον το επιθυμούν·

(iii) οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, όχι όμως το εικοστό έκτο (26ο) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης, ή εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών·

(iv) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.

(δ) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας τριών (3) μηνών:

(i) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το εικοστό έκτο (26ο) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών·

(ii) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.

(2) Η απόφαση για την ένταξη ή μη στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού στους υπόχρεους μειωμένης θητείας λαμβάνεται, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότησή του, από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπό του.

(3) Η απόφαση για την ένταξη στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δεν ανακαλείται, έστω και αν, μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού αιτήματος, εκλείψουν οι καθοριζόμενες προϋποθέσεις.

(4) Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i), (iii) και (viii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το δικαίωμα ένταξης στους υπόχρεους μειωμένης θητείας παρέχεται κατά σειρά από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο αδελφό:

Νοείται ότι, το εν λόγω δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται, αν ο δικαιούχος του ευεργετήματος κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, ως ακατάλληλος για στράτευση, για λόγους υγείας, ή τελεί σε αναβολή εκπλήρωσης της θητείας του.

(5) Σε περίπτωση που δύο (2) αδέλφια εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη θητεία τους, ο τυχόν δικαιούχος μειωμένης θητείας δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του συνεχίζει να υπηρετεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δικαιούχοι του ευεργετήματος μειωμένης θητείας είναι αδέλφια που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία και υπηρετούν ταυτόχρονα στη Δύναμη, η χρονική διάρκεια της θητείας από την οποία απαλλάσσονται διαμοιράζεται εξίσου μεταξύ τους.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εθνοφρουροί οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους στη Δύναμη και οι οποίοι με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,  η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 16, επιλέχθηκαν ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί ή τους απονεμήθηκε βαθμός υπαξιωματικού ή ολοκλήρωσαν με επιτυχία την ειδική εκπαίδευση στην οποία υποβάλλονται οι επιλεγέντες ως καταδρομείς-ειδικών επιχειρήσεως ή ως υποβρύχιοι καταστροφείς ή ως στρατονόμοι ή ως εθνοφρουροί ασφαλείας του ΓΕΕΦ, δεν έχουν δικαίωμα μείωσης της θητείας τους:

Νοείται ότι, το δικαίωμα μείωσης της θητείας παρέχεται στους ως άνω εθνοφρουρούς, εάν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μείωση της θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή τους ως Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών ή την απονομή σε αυτούς του βαθμού υπαξιωματικού ή μετά την ολοκλήρωση από αυτούς με επιτυχία της ως άνω ειδικής εκπαίδευσης ή οι εν λόγω εθνοφρουροί έπαυσαν να ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες για λόγους υγείας ή για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

(7) Η διαδικασία για τη μείωση της θητείας, δυνάμει του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπος κατάθεσής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.