Συνέχιση υπόστασης της Δύναμης

4. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, η Δύναμη συνεχίζει να υφίσταται, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.