Αποστολή της Δύναμης

5.(1) Η Δύναμη έχει ως αποστολή την παροχή βοήθειας στο Στρατό και στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την άμυνα της Δημοκρατίας, προς το σκοπό αντιμετώπισης απειλούμενης εισβολής ή οποιασδήποτε ενέργειας που στρέφεται κατά της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας ή που απειλεί την ασφάλεια ζωής ή περιουσίας πολιτών της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Δύναμη δύναται, σε έκτακτες περιστάσεις, να συνδράμει τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας, μετά από πρόσκλησή τους, για αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τη ζωή ή την περιουσία πολιτών της Δημοκρατίας.