Αρχηγός και Υπαρχηγός της Δύναμης

10.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Δύναμης διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτό ήθελε ορίσει.

(2) Ο Αρχηγός της Δύναμης φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου και δύναται να είναι, είτε αξιωματικός του Στρατού που αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, είτε αξιωματικός μη πολίτης της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπαρχηγός της Δύναμης φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου ή του Υποστράτηγου, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει και είναι αξιωματικός του Στρατού που υπηρετεί με απόσπαση στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.