Συγκρότηση και στρατιωτικό προσωπικό της Δύναμης

6.(1) Η Δύναμη συγκροτείται, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Το στρατιωτικό προσωπικό της Δύναμης απαρτίζεται από -

(α) τον Αρχηγό, ο οποίος ηγείται της Δύναμης·

(β) τον Υπαρχηγό·

(γ) τα μέλη του Στρατού, που αποσπώνται για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(δ) τους εθνοφρουρούς, που εκπληρώνουν τη θητεία τους στη Δύναμη, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(ε) τους εφέδρους, που εκπληρώνουν εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ή αναγκών της Δύναμης σε εξειδικευμένο προσωπικό ή όταν καθίσταται απαραίτητο για τη συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων μονάδων ή υπηρεσιών της Δύναμης για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητάς της, να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό όπως, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, προσλαμβάνει, με σύμβαση, στη Δύναμη-

(α) ως αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς, πρόσωπα με ειδική μόρφωση, προσόντα ή πείρα· και

(β) ως οπλίτες, πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως (ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 ή έχουν απολυθεί οριστικά από τη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41:

Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες:

Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης οπλιτών με σύμβαση έχουν και οι εθνοφρουροί, η πρόσληψη των οποίων όμως, σε περίπτωση που εξασφαλίσουν κατάλληλη σειρά επιτυχίας, τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(4) Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού δυνάμει του εδαφίου (3), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, οι όροι και η διάρκεια της υπηρεσίας του εν λόγω προσωπικού, τα καθήκοντα που θα εκτελεί το προσωπικό αυτό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που επιλέγονται θα προσλαμβάνονται με σύμβαση για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού, για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, με ανώτατη συνολική διάρκεια της σύμβασης τα δέκα (10) έτη.