Βαθμοί που απονέμονται στους εθνοφρουρούς και εφέδρους και κατανομή εθνοφρουρών

16.(1) Στους εθνοφρουρούς της Δύναμης δύνανται να απονέμονται οι ακόλουθοι βαθμοί:

(α) Του Δεκανέα και του Λοχία για όσους επιλέγονται στο Στρατό Ξηράς, του Δίοπου και του Κελευστή για όσους επιλέγονται στο Ναυτικό και του Υποσμηνία και του Σμηνία για όσους επιλέγονται στην Αεροπορία· και

(β) του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου και Ανθυποσμηναγού, για όσους επιλέγονται στο Στρατό Ξηράς, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, αντίστοιχα.

(2) Οι βαθμοί που απονέμονται στους εθνοφρουρούς, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη Δύναμη, διατηρούνται και μετά την εκπλήρωση της θητείας τους και την ένταξή τους στην εφεδρεία της Δύναμης.

(3) Στους εφέδρους της Δύναμης δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, να απονέμονται οι βαθμοί του Ανθυπολοχαγού, Υπολοχαγού, Λοχαγού ή Ταγματάρχη, για όσους υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, ή οι αντίστοιχοι βαθμοί των αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Η διαδικασία επιλογής και κατανομής των εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βαθμοφόρων, η διαδικασία ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς και απονομής σ’ αυτούς οποιουδήποτε βαθμού, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση ο Αρχηγός:

Νοείται ότι, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.