Αδικήματα

68.(1) Όποιος -

(α) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απόφαση ή διαταγή κλήσεως για να παρουσιασθεί σε αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, για εξέταση ή επανεξέταση της σωματικής του ικανότητας· ή

(β) παρουσιάζεται σε αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, για εξέταση ή επανεξέταση της σωματικής του ικανότητας και προβαίνει σε παραπλανητικές παραστάσεις ή παρουσιάζει ιατρικά πιστοποιητικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση της υγείας του, με σκοπό την εξασφάλιση αναβολής ή απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής του υπηρεσίας· ή

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου· ή

(δ) κατ’ αντιποίηση εξουσίας ασκεί καθήκοντα ή εξουσία μέλους της Δύναμης ή χωρίς να είναι μέλος της Δύναμης εμφανίζεται ή παρουσιάζεται ως μέλος αυτής· ή

(ε) εν γνώσει του προβαίνει, είτε εγγράφως είτε προφορικώς, σε ψευδή δήλωση σε σχέση προς οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο, που παρέχεται απ’ αυτόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή

(στ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Όποιος -

(α) υποβοηθεί ή συμβάλλει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην ανυποταξία άλλου προσώπου ή στη διάπραξη από άλλο πρόσωπο του αδικήματος που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου· ή

(β) εργοδοτεί ανυπότακτο, εκτός αν αποδείξει ότι δεν γνώριζε ότι το εργοδοτούμενο πρόσωπο ήταν ανυπότακτος,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.