Υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση στρατευσίμων, εθνοφρουρών και εφέδρων

30.(1) Όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται στη Δύναμη, για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας τους, υποβάλλονται αμέσως μετά την κατάταξή τους σε υγειονομική εξέταση από τις αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3), υγειονομικές επιτροπές και εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες σωματικής ικανότητας:

(α) Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1)·

(β) Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2)·

(γ) Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3)·

(δ) Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι/4)·

(ε) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5):

Νοείται ότι, όσοι στρατεύσιμοι τύχουν αναβολής εκπλήρωσης της θητείας τους, για λόγους υγείας, δεν εντάσσονται σε κατηγορία σωματικής ικανότητας.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και για την εξέταση ή επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των εθνοφρουρών και των εφέδρων, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής τους υπηρεσίας στη Δύναμη, καθώς και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

(3) Η υγειονομική εξέταση όσων έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, καθώς και η επανεξέταση, κρίση και ένταξή τους σε κατηγορία σωματικής ικανότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (1), γίνεται από τις ακόλουθες υγειονομικές επιτροπές:

(α)Την Επιτροπή Κατάταξης, που προβλέπεται στο άρθρο 32,

(β)την Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Ε.Ε.Σ.Ι.), που προβλέπεται στο άρθρο 33, και

(γ)το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 34.